Pracovní skupina TESSEA, která se dlouhodobě zabývá tezemi k návrhu zákona o sociálním podnikání,
uspořádala 7. 6. 2022 setkání, na kterém představila poziční dokument k přípravě návrhu zákona o
sociálním podnikání.


Cílem setkání bylo zahájit diskusi ke klíčovým bodům návrhu zákona, současně diskutovat o přístupu
k jeho tvorbě, a to za účasti pozvaných hostů – zástupců poslanecké sněmovny, senátu, ministerstva
práce a sociálních věcí, krajských úřadů i dalších zainteresovaných partnerů. Mezi účastníky
nechyběli ani členové TESSEA aktivní v oblasti legislativy.


Schůzka, která se uskutečnila v Edukačním a business centru Sněmovní 7 v Praze, se zabývala
hlavními otázkami, které bude nutno při koncipování návrhu zákona řešit. Diskutovalo se o nutnosti
sjednotit vnímání sociální ekonomiky a sociálního podnikání, dosud velmi nejednotného, vytvořit tak
právní základ nezbytný pro uznání sektoru v českém právním prostředí.


Zástupci TESSEA, podpoření i dalšími účastníky, nedoporučují zúžit pojetí zákona pouze na integrační
sociální podnik, přestože tento přístup je v odborné i laické veřejnosti nejvíce rozšířen. Sociální
podniky mají v evropském i mezinárodním pojetí širší vliv na podporu udržitelného rozvoje (SDGs) a
přesah do pestré škály typů společenského prospěchu (environmentální, kulturní, vzdělávací).
Diskutovalo se i o formě registrace, jejíž alternativou může být i profesní forma certifikace sociálního
podniku, obě cesty nabízí výhody i komplikace v praxi.


Za klíčové podmínky považuje TESSEA zejména nutnost zachování podpory chráněného trhu práce
vedle podpory integračních sociálních podniků jako dvou nezávislých systémů – porušování či
neplnění závazků/podmínek na chráněném trhu práce doporučuje TESSEA řešit reformou v rámci
novel zákona o zaměstnanosti.


TESSEA nabízí tvůrcům zákona svou expertní kapacitu, vyplývající z mnoha let zkušeností na úrovni
teorie i praxe.
V závěru se účastníci shodli na užitečnosti podobných setkání i v dalších měsících, vzhledem k tomu,
že cílem MPSV ČR je předložení návrhu již na konci roku 2022.

Karel Rychtář