Jedná se o přelomový akt, který bude mít reálný dopad na subjekty sociální ekonomiky na území celé Evropské unie. Evropský parlament tímto krokem vyjádřil i v reakci na pandemii onemocnění covid-19 zvláštní zájem o témata spojená s rozvojem sociální ekonomiky. Vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby učinili aktivní kroky k přijetí konkrétních opatření, která povedou k systémové podpoře subjektů sociální ekonomiky. Co to v praxi znamená pro různé typy sociálních podniků a iniciativ?

Evropský parlament a jeho Pracovní skupina pro sociální ekonomiku (SEIG) chce prosadit efektivní realizaci Akčního plánu pro sociální ekonomiku a to především skrze společnou definici sociální ekonomiky, která ale zohlední rozmanitost subjektů sociální ekonomiky, ta má být schválena v roce 2023.

Zároveň chce využít plného potenciálu nástrojů EU pro rozvoj sociální ekonomiky a to například skrze vytváření příznivých podmínek pro odpovědné zadávání veřejných zakázek. Cílí také na lepší přístup k financím a k financování EU a to s ohledem na specifické potřeby jednotlivých subjektů. Podpora by měla být součástí všech programů EU jako je ESF+, EFRR, Horizont Evropa, CERV nebo Program pro jednotný trh (Single Market Programme) a zároveň zlepšit informovanost o možnostech financování skrze EU Single Social Economy Gateway, který chce Evropská komise spustit během roku 2023.

Již v roce 2022 Evropská komise zavede nové finanční produkty v rámci programu InvestEU a zlepší tak přístup společensky prospěšných podniků k financování. V roce 2022 Komise rovněž zřídí Evropské kompetenční centrum pro sociální inovace. Kromě jiného také navrhuje zvláštní režim podpory pro tzv. integrační sociální podniky (WISE - work integration social enterprise) a opakovaně pojmenovává potenciál subjektů sociální ekonomiky zapojovat různé znevýhodněné skupiny včetně mladistvých, seniorů nebo žen.

Evropský parlament také požaduje více inovací a využití plného potenciálu sociální ekonomiky s důrazem na zelená a digitální řešení (green and digital transitions), která přináší řešení pro udržitelný rozvoj místních komunit. Zpráva zmiňuje také důležitou roli subjektů sociální ekonomiky v oblasti cirkulární ekonomiky, obnovitelné energie a nakládání s odpady. Všímá si i potenciálu řešit společenské výzvy v městském prostředí.

Kromě jiného zdůrazňuje potenciál pro lepší sběr dat, proto aby bylo možné zhodnotit socioekonomický přínos sociální ekonomiky, přikládá význam metodikám a postupům sledování společenského dopadu a vyzývá Komisi, aby pečlivě jejich posoudila jejich vývoj, tak aby vyhovovaly rozmanitosti subjektů sociální ekonomiky a dále přitahovaly společensky odpovědné investory. Dále navrhuje, aby Evropská komise mapovala a popsala stávající iniciativy, proto aby lépe porozuměla jejich fungování a mohla se členskými státy sdílet příklady dobré praxe.

Lucie Lankašová