určenou pro europoslance a zástupce jednotlivých zemí EU na podporu sociální ekonomiku v programu ESF+. Otevřený dopis naleznete zde v AJ.

Milí členové, zveme vás na výroční členskou schůzi TESSEA
13. června, 2019, 10:00-12:30
v sídle TESSEA ČR, z.s., Václavské nám. 21, Praha 1 (budova Svazu družstev)
zasedačka B, 4. patro

Program:
1. Prezence
2. Zahájení
3. Zpráva o činnosti
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva kontrolní komise
6. Diskuze
7. Volby
8. Schválení usnesení

Těšíme se na vás!
Karel Rychtář a Markéta Vinkelhoferová

Jaká bude podpora sociálního podnikání v příštích letech

(Návrh zákona o sociálním podniku spí – nikoli však na vavřínech – co bude dál?)

 V současné době postrádáme informace o dalším osudu návrhu zákona o sociálním podniku, který prošel připomínkovým řízením již před několika měsíci. Podle neoficiálních informací dosud probíhají jednání mezi oběma spolupředkladateli – Úřadem vlády a MPSV ČR, ani jejich stanoviska k návrhu se zcela neshodovala. Pokud dojdou ke společnému závěru, teprve potom lze očekávat vypořádání vnějších připomínek, kterých je také velký počet.

V červnu 2019 končí příjem žádostí o granty z výzvy OPZ ESF č. 129, úspěšnost žadatelů o podporu je nízká v duchu dosavadních tradicí. Probíhají diskuse o finančních nástrojích podpory sociálního podnikání, zatím není jasné, zda půjde v příštím období pouze o tyto finanční nástroje nebo o kombinaci s granty.

Zcela nejasná je zatím situace v podpoře síťování a spolupráce sociálních podniků, kterou například na Slovensku již od roku 2018 upravuje nově přijatý zákon. Na rozdíl od běžné podnikatelské sféry si lze jen těžko představit svépomocně organizovanou a financovanou zastřešující organizaci sociálních podniků, které vesměs bojují s vlastní ekonomickou udržitelností.         

 

Karel Rychtář

Ředitel TESSEA z.s., ČR

Aktuální situace jednání o zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP pro rok 2019

Tolik potřebná kompenzace dopadů dalšího výrazného zvýšení minimální mzdy pro zaměstnavatele  osob se zdravotním postižením v roce 2019 je obsahem nového poslaneckého návrhu novely zákona o zaměstnanosti.

Předložený sněmovní tisk, t.j. návrh novely zákona, zatím není zařazen do programu schůze sněmovny od 28. května, avšak v pondělí 20. května jej projednala vláda s neutrálním stanoviskem –  (nebyl ani doporučen, ale ani zamítnut, což vytváří prostor pro další jednání). Již předtím byl diskutován ve Výboru pro sociální politiku, kde většina poslanců podpořila jeho přijetí a současně doporučila řešit opakovaně nepříznivou situaci zapracováním mechanismu valorizace limitu příspěvku v závislosti na vývoji minimální nebo průměrné mzdy.

Stejně jako v roce 2017 a 2018 i letos vznikla kolize kombinací opožděného schválení minimální mzdy na následující rok, zpožděním projednání doprovodné novely zákona o zaměstnanosti s předloženým pozměňovacím návrhem a změnou politické situace v březnu 2019. K jejímu zamítnutí na rozdíl od let 2017 a 2018 přispěly především narůstající rozpory mezi MF ČR a MPSV ČR týkající se deficitu státního rozpočtu, zejména MPSV ČR v roce 2019.

Cílem všech zainteresovaných partnerů je postupně prosadit co nejrychlejší projednání poslanecké novely, zařazení bodu na programy schůzí v 1.-3. čtení a bezkonfliktní projednání v senátu do srpna – září tak, aby bylo možno uplatnit nárok na zvýšený příspěvek ještě zpětně za 2. čtvrtletí roku 2019. I tento cíl vyžaduje změnu poslaneckého návrhu, jehož schválení reálně umožní čerpat zvýšení jen za 2. pololetí 2019. Současně je klíčové dostat do zákona princip valorizace již od roku 2020. Málokdo z vlády i parlamentu zatím také slyší, že příspěvek dle §78a není čistý sociální výdaj, ale investice státu, z níž se do veřejných financí vrací okolo 60% zpět v podobě odvodů, daní a příspěvku ke kupní síle, tedy HDP.

Situace je napjatá, v případě neúspěchu jsou ohrožena pracovní místa OZP – zejména zaměstnanců s velmi nízkým pracovním potenciálem a výkonem. Uvítáme každou intervenci u členů vlády i parlamentu.

Karel Rychtář

Ředitel TESSEA z.s., ČR

Sněmovna 13. března t.r. neschválila dohodnuté zvýšení příspěvku zaměstnavatelům osob zdravotně postižených, jako částečné kompenzace výrazného zvýšení minimálních mezd pro rok 2019.

Přestože se na nezbytnosti této úpravy na podzim shodli vláda, zaměstnavatelé i odbory, a tento krok byl již v listopadu projednán ve výboru sněmovny, dali poslanci nakonec přednost „právní čistotě postupu“. Definitivně tak ponechali na zaměstnavatelích, jak vyřeší zvýšení nákladů, k němuž dojde u významné skupiny pracovních míst, na nichž pracují lidé, kteří objektivně nemohou pracovat s vyšším výkonem. Jen pro ilustraci: Od roku 2016 se zvýšil nárok např. u invalidních zaměstnanců prvního a druhého stupně bez ohledu na jejich skutečný potenciál a výkon o více jak 100 %. Příspěvek zaměstnavatelům ale pouze o 30 %.

Pro vysvětlení – nejedná se o dávku, ale o podporu z a m ě s t n a v a t e l ů na náklady spojené s udržením a rozvojem pracovních míst zdravotně postižených osob. Do veřejných financí se vrací v podobě odvodů a daní hrazených zaměstnavatelem i zaměstnancem nejméně 60 % těchto prostředků.

Řada pracovních míst invalidů je ohrožena, hrozí propouštění, což může mít za následek také navýšení sociálních dávek a nákladů na častější využívání sociálních a zdravotních služeb.

Je to tak správné? A je opravdu právní čistota postupu důležitější než tato podpora?

Negativní dopad tohoto rozhodnutí projednala Rada hospodářské a sociální dohody 25.3. a doporučila znovu jednat o zvýšení příspěvku. 

Na jednání předsednictva i pléna RHSD dne 25.3. vyjádřili zástupci zaměstnavatelů i odborů nesouhlas se zamítnutím již dříve projednaného zvýšení příspěvku jako nezbytné kompenzace výšení minimálních mezd a tarifů.

Po projednání byl přijat závěr předložit nový návrh (MPSV, ideálně do projednávané doprovodné novely zákona o zaměstnanosti k novele zákona o investičních pobídkách), situaci projedná do týdne i koaliční rada. Po zkušenostech posledního hlasování bude nutné znovu před jednáním sněmovny projednat návrh se zástupci poslaneckých klubů a některých výborů, odvolat se na předchozí přísliby a jednání.

Na nejdůležitější otázku, zda dodatečně přijaté zvýšení umožní čerpání zpětně za 1.Q.2019, zatím není jednoznačná odpověď. MPSV – náměstci sekcí 4 a 5 jednají o obsahu přechodného ustanovení, které by to umožnilo, problémem je procedura ze strany ÚP ČR. Existuje možnost zahrnutí zvýšení do žádostí za II.Q. nebo možnost samostatné žádosti ve III.Q. obsahující pouze zvýšení.

Pozvánka na seminář Sociální podnik v dodávkách veřejným institucím


Seminář pořádá TESSEA ve spolupráci s experty MPSV z projektu Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

KDY: 4.6.  2019

KDE: Praha, SČMVD, Václavské náměstí 831/21, zasedací místnost upřesníme

KDO: zástupci TESSEA a MPSV

 

REGISTRACE ZDE

Pozvánka ke stažení zde.


→→
Seminář je určen sociálním podnikům, integračním sociálním podnikům, zaměstnavatelům na chráněném trhu práce. Setkání má za cíl představit možnosti a na druhé straně upozornit na meze a překážky zapojení sociálních podniků do plnění veřejných zakázek, jakož i nastínit možnosti překonávání těchto překážek.
←←

 

PROGRAM:

9:00 - 9:30
Registrace a zahájení

9:30 - 11:00
Sociální podnik ve veřejných zakázkách
Úvod k veřejným zakázkám. Možnosti zapojení sociálního podniku.
Demonstrace na příkladech dobré praxe.

11:00 - 11:30
Coffee break

11:30 - 13:00
Komunikace zadavatele a dodavatele
Kde hledat? Jak komunikovat se zadavatelem?
Základní seznámení se s problematikou komunikace v souvislosti s veřejnými zakázkami
(včetně demonstrace elektronických nástrojů).

13:00 - 13:30
Diskuse a závěr

 

 

Evropská směrnice zapojování sociálních podniků podporuje.

Jako zástupci malých a středních podniků mají i sociální podniky obecně možnost účasti na plnění veřejných zakázek. Evropská směrnice zapojování sociálních podniků podporuje, a také český zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje škálu ustanovení, která směřují ke zlepšení možností účasti menších hráčů na dodávkách veřejným institucím, nebo ke zohledňování sociálních dopadů veřejných nákupů. Přesto není účast a tím méně úspěch sociálních podniků ve veřejných zakázkách samozřejmostí a je žádoucí tyto možnosti lépe představovat zadavatelům i dodavatelům, a tím podporovat vyšší míru zapojení sociálních podniků do veřejných zakázek.

Podpora sociálních podniků by se měla stát ve veřejných zakázkách běžná

Zapojení sociálního podniku do veřejných zakázek vyhlášených městem, obcí, krajem nebo státní institucí může být jeden ze způsobů, jak zabezpečit úspěšnost byznys modelu sociálního podniku a snížit jeho ekonomickou závislost na dotacích.
Řada veřejných institucí myslí i na zapojení malých a středních podniků, anebo přímo vyhrazují účast dodavatelů, kteří zaměstnávají osoby zdravotně postižené. Stále však přetrvávají stereotypy, obavy a nedůvěra, často i nedostatek zkušeností s postupy, které umožňuje stávající zákon o veřejném zadávání.

Příklady dobré praxe existují

Motivaci k zapojení se do veřejných zakázek budete čerpat z příkladů dobré praxe především z České republiky, ale i ze zahraničí. Upozorníme vás také na překážky a meze a jak je lze překonat.
Věnovat se budeme i tomu, kde a jak vyhledávat veřejné zakázky, či jakým způsobem podat nabídku (vč. obecného seznámení s elektronickými nástroji).

 

 

Přejeme klidné svátky a dobrý vstup do nového roku...

 

TESSEA_pf19.jpg

Členská schůze TESSEA, z.s.

se uskuteční dne 10.12.2018 od 13.30 v Praze, v budově MPSV ČR na Karlově nám.1 (zasedačka v přízemí)
s tímto programem:

Zahájení, prezence
Volba komise mandátové a návrhové
Zpráva o činnosti s odkazem na Výroční zprávu
Zpráva o ukončení projektu
Zpráva o hospodaření
Zpráva KK
Strategie dalšího zaměření a rozvoje
Diskuse
Zpráva mandátové komise
Návrh a schválení usnesení

a předpokládaným ukončením do 15.30

Připomínáme jen, že dle stanov je nutná k zahájení jednání přítomnost alespoň 1/3 členů
V případě pověření jiné osoby jako zástupce člena je nutné jednoduché písemné pověření.

Těšíme se na setkání
Karel Rychtář

Tisková zpráva

3. 9. 2018, Praha

Tematická síť pro sociální ekonomiku ČR dokončila 31. srpna dvouletý projekt TESSEA v novém. Ten byl zaměřen na posílení kapacit Tematické sítě (TESSEA) i jejích členských neziskových organizací, které se zabývají začleňováním znevýhodněných osob prostřednictvím sociálního podnikání. Aktivity projektu rozvíjely nejen budování a profesionalizaci sociálních podniků, ale vzájemné propojování a spolupráci mezi členy.

TESSEA se rozrostla na téměř 70 členů a zhruba polovinu z nich podpořila poradenstvím: poskytnuto bylo přes 1200 hodin konzultací šitých na míru potřebám té které organizace. Mnoho hodin bylo věnováno podnikatelským záměrům do výzvy Operačního programu zaměstnanost č. 129 na podporu vzniku a rozvoje integračních a environmentálních sociálních podniků. Dále uspořádala 10 workshopů na aktuální témata (psaní podnikatelského plánu přes společensky odpovědné zadávání po nové trendy v gastronomii směrem k udržitelnosti, inovace v marketingu a práci se sociálními sítěmi). Proběhly také vzájemné členské návštěvy, kdy měly organizace možnost od sebe se učit. Z těchto aktivit vyšlo celkem 37 podpořených osob.

To ale nebylo zdaleka vše: v květnu 2018 proběhla konference Trendy a inovace v sociálním podnikání v ČR i zahraničí, kde se sešlo debatovalo stav sociální ekonomiky u nás i v zemích EU na 70 zástupců sociálních podniků, neziskové a akademické sféry, státní správy a samospráv. Nechyběli ani účastníci ze zahraničí – konkrétně z Irska a Rakouska. Cílem bylo také ukazovat, jak se propojují zásady udržitelného rozvoje se sociálním podnikáním, vystoupili tedy nejen zástupci integračních sociálních podniků, ale i environmentálně udržitelných iniciativ.

 

V rámci projektu vznikl také identifikátor sociálního podniku, který nejen ověřuje naplňování principů sociálního podnikání, které spoluvytvářela TESSEA a hlásí se k nim, ale slouží i jako nástroj pro sociální i jiné podniky pro sebehodnocení naplňování společenského přínosu. V neposlední řadě je nutné zmínit publikace Zpráva o stavu sosiálního podnikání v ČR, na které se podíleli autoři nejen z řadu členů TESSEA, ale i akademické i praktické sféry. Záměrem bylo předložit studii popisující nejen historický vývoj a aktuální stav, ale i bariéry a problémy vznikajícího ekosystému sociální ekonomiky u nás. Navrhuje jejich řešení na různých úrovních a upozorňuje na dobrou i horší praxi. Cílem bylo vytvořit srozumitelné čtení nejen pro zasvěcené a odborníky včetně politických aktérů, ale i pro širokou veřejnost.

Projekt naplnil svůj záměr: aktivity TESSEA s jeho finalizací rozhodně nekončí. Spolupráce mezi členy bude pokračovat i nadále a to nejen regionálně, ale i tematicky. Zástupci TESSEA se objevují na všech významných akcích i pracovních skupinách na téma sociální ekonomiky po celé České republice a bude tomu i v budoucnu. V posledních měsících TESSEA navázala spolupráci s Fakultou sociálních studií MU v Brně na prestižní zakázce mezinárodních organizací EURICSE a EMES Network Aktualizované mapování sociálních podniků a jejich ekosystémů v Evropě. Financuje ji Evropská komise a jejím hlavním cílem je aktualizovat zprávy o stavu sociálního podnikání v jednotlivých zemích EU publikované poprvé v roce 2014.

Následné aktivity TESSEA se budou dít i prostřednictvím webu tessea.cz, který byl díky projektu doplněn o nabídku produktů a služeb sociálních podniků, jakož i inzercí práce a přehledem akcí členských organizací pro lepší vzájemný přehled. Nedílnou součástí budou i pravidelné emailové rozesílky, na které jsou už všichni zvyklí.

Více informací o TESSEA: http://www.tessea.cz/

Kontakt: Markéta Vinkelhoferová, marketa.vinkelhoferova@tessea.cz a Monika Šikulová, kancelar@tessea.cz

 Logo OPZ barevn

 

 

 

 

28.8. 2018, 10:30 – 15:00, Café Therapy, Školská 30, Praha 1

Lektor: Vít Skála, PTL s.r.o.

Praktický workshop, kde si každý z účastníků bude jednotlivé kroky přímo zkoušet na svém počítači nebo mobilu. Je nutné, abyste si přinesli vlastní techniku! Na místě bude pouze WiFi.

Po workshopu budete přesně znát možnosti a omezení Facebooku, budete vědět v jaké situaci jaký typ příspěvků publikovat, jak často přispívat, jak reagovat na komentáře (pozitivní i negativní). Budete vědět, jak se pravidelně starat o FB stránku, aniž by vás to časově a finančně ruinovalo, a přitom jste stále měli čerstvý obsah.

Na závěr se krátce podíváme i na další sociální sítě a řekneme si, jak vhodně využít synergických efektů.

Workshop volně navazuje na předchozí workshop TESSEA „Jak využít internet pro účinnou propagaci?“, který proběhl 13. 6. 2018. Je předpoklad, že účastníci workshopu ví, kdo je jejich cílová skupina a kvůli čemu s ní chtějí komunikovat. Vlastní Facebooková stránka není podmínkou, ale je výhodou.

PROGRAM:

 • Jaký typ Facebookové stránky zvolit a jak ji dobře nastavit?
 • Jaký je rozdíl mezi stránkou, skupinou a osobním profilem?
 • Založení Business manažer účtu.
 • Různé druhé příspěvků a specifika psaní FB příspěvků a používání obrázků/videí.
 • Tvorba edičního plánu a vedení redakce.
 • Nástroje na zveřejňování příspěvků.
 • Analytické nástroje FB vs. Google Analytics.
 • Jak reagovat na komentáře a zprávy? Využití automatizovaných nástrojů.
 • Jak zajistit maximální dosah příspěvků. Propagovat příspěvky nebo ne?
 • V čem se liší Instagram od Facebooku? Co s hashtagy#?
 • Kdy se vyplatí účet na Linkedin, kanál na YouTube, účet na Twitteru a dalších sociálních sítích?
 • Jak „recyklovat“ jednu zprávu za využití specifik různých sociálních sítí?

Poplatek: 800 Kč, pro členy TESSEA zdarma

Registrace do 20.8. zde

 

Seminář je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

Logo OPZ barevn

 

 

 

Trendy a inovace v obchodě, PR a marketingu sociálních podniků

Jak umět využít společenský prospěch sociálního podnikání při vyhledávání obchodních příležitostí a snaze zaujmout nové zákazníky? Jak na vytváření komunitního trhu? Jak podnikat dlouhodbě udržitelně (nejen sociálně a ekologicky, ale i ekonomicky)? Jak udržitelně růst? Jak na nízkonákladový marketing? Umíme správně komunikovat naše výhody a unikátnost?

Workshop TESSEA, sdílení dobré i horší praxe mezi členy z různých koutů ČR

Facilituje Stanislav Kutáček, Frank Bold

Přihlásit se můžete do 23.7.  zde.

 

Seminář je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

Logo OPZ barevn

 

 

 

 

V Národní technické knihovně v Praze se 30.5. sešlo na 70 představitelů a podporovatelů sociální ekonomiky, aby diskutovali nejen stav sociálního podnikání v ČR, ale i trendy a inovace v této oblasti. Mezinárodní rozměr konferenci TESSEA dali zástupci sítí sociálního podnikání z Irska a Rakouska.

Cílem akce bylo ukázat a inspirovat, jak se sociální podnikání propojuje se zásadami udržitelného rozvoje, podporuje místní ekonomiku a může sloužit jako odolný model aktivit vůči automatizaci práce. Proto organizátoři pozvali jak zástupce integračních sociální podniků, tak i iniciativ založených na environmentální udržitelnosti: sociálních podniků Rekola a Bezobalu.

  IMG 2803

Jeden ze zahraničních řečníků John Kearns, který působí jako výkonný ředitel sociálního podniku Partas z Dublinu, prohlašuje o kontextu, kde působí: „Integrační sociální podniky u nás zůstávají dominantním modelem navzdory úsilí koncept sociální ekonomiky rozšířit. Nová opatření nás teprve čekají.“ Organizace Partas jako první v Irsku začala rozvíjet a šířit myšlenky sociální ekonomiky a inkluze, poskytuje nejen podporu organizacím v oblasti sociální inkluze a rozvoje komunit, ale snaží se i ovlivňovat politiku na místní i národní úrovni. Druhým zahraničním hostem prezentujícím odlišný kontext byl Peter Ruhmannseder z Rakouska, ředitel arbeitplus Salzburg, zastřešující organizace integračních sociálních podniků a poradenských organizací zaměřujících se na zvyšování kvalifikace a zaměstnávání lidí v těžkých životních situacích. Ve svém příspěvku ukázal, jak jsou veřejné politiky pro inkluzi důležité a popisoval, jak jsou i v sousedním Rakousku redukovány, což může přinést sociální problémy do budoucna.

Zástupkyně Bezobalu Pavla Kotíková inspirovala účastníky nápady, jak snižovat množství odpadu při sociálním podnikání i v každodenním životě. Vít Ježek představil koncept sdílené ekonomiky na příkladů bikesharingu – sdílení městských kol. Oba zástupci debatovali i nad ekonomickou udržitelností obou iniciativ.

 V odpoledních workshopech měli účastníci a účastnice možnost diskutovat sociální podnikání v gastronomii, bezobalovost a cirkulární ekonomiku a podporu státu a samospráv. V České republice byly díky finanční podpoře z evropských fondů založeny zajímavé projekty: kavárny, cukrárny, bistra a poskytovatelé cateringů apod. Jejich zástupci se shodli, že stále fungují a daří se jim lépe a lépe, toto podnikání má však svá úskalí a rizika – od hygienických norem přes limity znevýhodněných zaměstnanců po nedostatečnou poptávku a marketing sociálních firem. Toto lze částečně překonat větším zaměřením na spolupráci mezi sociálními podniky. Co se týká snižování objemu odpadu, Pavla Kotíková zevrubně popsala fungování jejich bezobalových obchodů a osvětovou činnost. Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky seznámila přítomné s konceptem cirkulární ekonomiky a možnostmi zapojování sociálních podniků do vzniku tzv. re-use center.

IMG 2787

 

Zástupci státu a samospráv diskutovali s účastníky příklady dobré praxe podpory: představitelka MPSV ČR zavádění etických principů a odpovědné zadávání veřejných zakázek, se kterými má zkušenost i Zdravé a Fairtradové město Třebíč, jehož koodinátorka byla na konferenci přítomna. Městská část Praha 8 představila svoji Studii možností odpovědné spotřeby a Městská část Praha 7 podporu lokální ekonomiky v podobě inkubátoru Podnikavá 7, kde se objeví i principy sociální ekonomiky.

Podle zahraničních hostů je sektor sociálního podnikání v ČR vyspělý a řeší velmi podobné otázky jako v jejich zemích. Z pozitivních ohlasů účastníků konference je vidět, že je potřeba se setkávat, sdílet zkušenosti a propojovat se, protože pro další rozvoj sociální ekonomiky je spolupráce nezbytná. Ocenili také tematické zaměření akce, které šlo za rámec integračního sociálního podnikání – zejména zaměření na environmentální aspekty. Přínosné bylo i srovnání se zahraničním kontextem.

Konference je realizována v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

Mezinárodní konference TESSEA

Trendy a inovace v sociálním podnikání v ČR i zahraničí
30. 5. 2018, 9:00 – 16:00
Národní technická knihovna, Praha
Panelová debata, diskuze a workshopy.

9:00 registrace
9:30 zahájení a prezentace mezinárodních účastníků
10:50 – 12:00 panelová debata: trendy a inovace v sociálním podnikání
John Kearns, výkonný ředitel sociálního podniku Partas v Dublinu, který jako první v Irsku začal rozvíjet a šířit myšlenky sociální ekonomiky a inkluze. Poskytuje podporu neziskovým organizacím a podnikům podnikajícím za účelem dosažení sociálních cílů, buduje kapacity, podporuje rozvoj komunit a ovlivňuje politiku na místní i národní úrovni.
Peter Ruhmannseder, ředitel arbeitplus Salzburg, zastřešující organizace integračních sociálních podniků v Salcburku a poradenské organizace, které se zaměřují na zvyšování kvalifikace a zaměstnávání lidí v těžkých životních situacích. Peter je také členem správní rady arbeit plus Austria, která zastřešuje integrační sociální podniky v Rakousku.
Pavla Kotíková, bezobalu.org
Vítek Ježek, Rekola
Petra Francová, P3 – People, Planet, Profit, TESSEA
Moderují: Martina Macurová a Markéta Vinkelhoferová

12:00 – 13:00 oběd se síťováním zajištěný sociálním podnikem Kavárna Modrý domeček s kávou z Fair & Bio pražírny

13:00 – 16:00
2 x 2 paralelní workshopy:

1/ Sociální podnikání v gastronomii
Zuzana Dudáková, Náruč, Kavárna Modrý domeček
Leoš Mačák, Tichá kavárna
Anna Šimonová, Fokus Vysočina
Olga Rosenbergerová, Mléčný bar družstva NAPROTI, Ostrava
moderuje: Markéta Vinkelhoferová, TESSEA, Fair & Bio pražírna

2/ Upcycling, bezobalovost a cirkulární ekonomika

Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky
Pavla Kotíková,
bezobalu.org
Gabriela Kurková, P3 - People, Planet, Profit
Alžběta
Moravcová, Člověk v tísni
moderuje: Petra Francová,
P3 – People, Planet, Profit, TESSEA

3/ Jaká je podpora sociální ekonomiky ze strany státu a samosprávy?
Eva Chvalkovská, expertka pro sociálně odpovědné veřejné zadávání , MPSV
František Vosecký, Radní Městské části Praha 7 pro sport, zdravotnictví, místní Agendu 21 a podporu podnikání, inkubátor Podnikavá 7, MČ Praha 7
Ondřej Kolínský, koordinátor místní Agendy 21, inkubátor Podnikavá 7, MČ Praha 7
Lenka Černínová, Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21, MČ Praha 8
Moderuje: Iveta Ondráčková, Zdravé a Fairtradové město Třebíč

4/ Členský workshop TESSEA
Debata nad dalším fungování spolku, přítomen bude prozatímní ředitel Karel Rychtář a členové správní rady.
Moderuje: Martina Macurová

Registrace je možná na tomto formuláři.

Pro aktualizovaný program sledujte facebook TESSEA.

 

Konference je realizována v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 

Logo OPZ barevn

 

13. 6. 2018, 10:00 – 16:00

Kavárna Bílá Vrána, Praha
Poplatek: 800 Kč, pro členy TESSEA zdarma

Každý sociální podnik musí investovat do marketingu. Využíváte Facebook, Instagram, Linkedin, Google, YouTube, Seznam nebo jiný on-line nástroj efektivně? Nebo se k tomu právě chystáte? Zjistěte, jak díky internetu účinně oslovit svou cílovou skupinu a jak co nejlépe zacílit své personální a finanční zdroje.
Seminářem vás provede lektor Vít Skála, ze sociálního podniku PTL, s.r.o., který začínal s podnikáním na internetu již v roce 1998. Zažil první internetový boom a celou dobu sleduje a v praxi testuje, co funguje a co ne. Má za sebou několik vlastních velkých i malých internetových projektů a v roce 2016 založil dnes úspěšný sociální podnik se specializací na internetový marketing. V současné době tým realizuje internetové kampaně pro drobné podnikatele, neziskové organizace i velké instituce s důrazem na prokazatelné výsledky.

PROGRAM:
Jak se internet proměnil za posledních 20 let a jaký trend můžeme očekávat?
Co vše o vás a vašich potenciálních zákaznících Google a Facebook ví?
Co jsou to konverze, KPI, CTR, PPC, PNO a další podobné zkratky?
Proč je důležité měřit výsledky a jak na to?
Vím, co chci? 8 otázek strategického marketéra.
Možnosti propagace aneb od „boost“ FB příspěvku přes Google Merchant Center ke komplexním provázaným kampaním.
Jak vybrat správný cíl kampaně? (Facebook, AdWords)
Když umíte AdWords, umíte i Sklik? Aneb není systém jako systém.
Není sociální síť jako sociální síť. Co mají společné a v čem se liší Facebook, Instagram, Linkedin, Google+, YouTube, Pinterest, Twitter?
Na co se nesmí zapomínat. (See Think Do Care model)

PRO KOHO JE VHODNÉ?
Pro všechny, kteří chtějí uchopit propagaci na internetu systémově. Je jedno, jestli už na internetu inzerujete nebo se k tomu teprve chystáte. Zkušení inzerenti si ověří, zda používají nejvhodnější postupy a zda není někde skulina, kudy dosud zákazníci proklouzávají. Ti, kteří mají pouze základní povědomí o propagaci na internetu, získají jasnou představu o současné paletě nástrojů a jak postupovat, aby peníze do propagace na internetu nelétaly z okna.

Účastníci obdrží návod na popis vlastního avatara a nástroj pro strategické plánování kampaně.
Vše bude prezentováno na konkrétních příkladech z praxe. Diskuse bude probíhat průběžně v průběhu semináře. Připravte si vlastní otázky. S lektorem bude možné se dohodnout na následných individuálních konzultacích (pro členy TESSEA do 31. 8. 2018 zdarma).

 

Přihlásit se můžete do 8.6. zde:

 

Seminář je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 

 

Logo OPZ barevn

 

V hlavní budově MPSV je vyhlášena veřejná soutěž na provozování bufetu. Sociální podniky budou zvýhodněny
 
Další informace zde: 
- v Obchodním věstníku -  https://ov.ihned.cz/zapis/14407608
 
 
​Lhůta pro podání nabídek je 27.4. v 10 hod. ​

 

 

Logo OPZ barevn

 

 

 

Workshop 
(pro členy zdarma, pro ostatní za 800 Kč)

Chystáte se založit sociální podnik s gastronomickým zaměřením?
A jak takové aktivity učinit udržitelnými? Ekonomicky, sociálně i environmentálně.

Vystoupí projektový a marketingový expert pro sektor HORECA František Korál (100PROgastro):

• Trendy v gastronomii
• jak na rizika a úskalí gastro podnikání
• rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným marketingovým a podnikatelským gastro plánem
• personalistika
• proveditelnost případného záměru

Se školitelem bude možné se domluvit na dalších osobních konzultacích.

Diskutovat dále budou zástupci příkladů dobré praxe sociálních podniků a experti na udržitelnost:
Michal Jirsa (Envira o.p.s)
Leoš Mačák (Tichá kavárna)
Zoran Dukič (Bílá vrána)
Pavla Kotíková (Bezobalu)
Jakub Trnobranský (Etnocatering)

Pro závaznou účast se prosím registrujte do 16.4. na tomto formuláři.

 

Workshop je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 

Logo OPZ barevn

 

 

 

V rámci projektu “TESSEA v novém”, který stále běží, mohou členové TESSEA z řad neziskových organizací do srpna 2018 využívat poradenství v následujících oblastech.

Konzultační podpora členům TESSEA zdarma - členské NNO budou mít možnost se na realizační tým obrátit s poptávkou, na základě níž budou mít možnost konzultovat s vybranými experty na sociální a společensky odpovědné podnikání. Konzultace budou probíhat osobně v kanceláři TESSEA, po Skype, příp. i telefonicky/mailem.

Nabízíme:
a) JAK NAJÍT VHODNÝ ZÁMĚR? Pomůžeme všem neziskovkám z řad přidružených členů při nalezení vhodného záměru pro jejich cílovou skupinu, při tvorbě podnikatelského plánu, poradenství při výběru právní formy a zapracování principů sociálního podniku do zakládacích dokumentů, spolupráce na podnikatelském plánu, pomoc při zpracováních dotačních žádostí, při zapracování sociálního podnikání do integrovaných strategií území MAS atd.
b) POMOC PŘI NASTAVOVÁNÍ STRATEGIÍ konzultace a podpora v oblastech nastavování marketingových a obchodních strategií.
c) FINANCE - podpora při ekonomickém řízení organizace, bod zvratu, cash flow, vícezdrojové financování, fundraising, odlišnosti ve finančním řízení (sociální náklady, cena).
d) MARKETING - jak na marketingový mix, jak na průzkum trhu - pravidelný monitoring, jak komunikovat značku sociálního podniku, nové trendy v marketingu a jejich využití pro sociální podnikání, reklama a sociální podnik, PR v sociálním podnikání
e) OBCHOD - komunikace se zákazníky a možné nástroje, obchodní dovednosti v sociálním podnikání, telemarketing a emailing
f) DOTACE - poradenství v dotačních oblastech.
g) SOCIÁLNÍ PODNIK A LIDSKÉ ZDROJE - manažerský tým a jeho kompetence - delegování, efektivní firemní procesy, "zaměstnanecká" SWOT analýza - rizika a přednosti cílové skupiny - řešení, podpora při vytváření pracovních pozic, jak poskytovat psychosociální podporu zaměstnancům z CS, motivace a hodnocení zaměstnanců, podpora týmové spolupráce, vzdělávání zaměstnanců z CS, rozvoj kompetencí zaměstnanců z CS.
h) SOFT SKILLS - efektivní komunikace, řešení mezilidských konfliktů vyjednáváním, verbální a neverbální komunikace
i) A pokud jste Vaše téma nenašli, i tak zavolejte/napište (kontakt viz. níže) a řešení/odborníka najdeme.

Podpora zkušených členů TESSEA těm podnikům, které začínají či potřebují podpořit, tzv. princip peer to peer - zejm. praktické fungování podniku, zkušenosti s nastavováním procesů, s plánováním lidských zdrojů, implementací informačních systémů.


Členské návštěvy - nabídka zprostředkování vzájemných referenčních návštěv mezi 2 či více členy TESSEA. Cílem návštěv bude vzájemné sdílení zkušeností a obohacení vlastního know how, a to přímo na místech, kde se služby poskytují či výroba probíhá. Členská návštěva může probíhat i za účasti zaměstnanců z cílové skupiny.


Pro další informace prosím kontaktujte Markétu Vinkelhoferovou na emailu: marketa.vinkelhoferova@tessea.cz či na tel: +420 731 620 489 nebo Moniku Šikulovou na emailu: kancelar@tessea.cz či na tel: +420 776 786 199 a dohodněte si termín na úvodní konzultaci.

 

Konzultace jsou realizovány v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 

V lednu 2018 byl po odstoupení Šárky Dořičákové správní radou zvolen nový ředitel TESSEA ČR, Ing. Karel Rychtář.

 
Logo OPZ barevn
 
 
 
 
Cílem semináře je seznámit frekventanty se základním pojmoslovím, individuálními potřebami, motivací, motivy k rozvoji své osobnosti, profesních a sociálních kompetencí. Součástí semináře budou ukázky relaxačních technik, individuálního kariérového plánování, testů atd.

 

Kdy: 10:00 - 13:00, 20.10. 2017
Kde: budova SČMVD, Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha-Nové Město, 5.p. místnost E (vedle bufetu)

Zájemci o účast se mohou již nyní registrovat zde.

Členové TESSEA mají účast zdarma.

Ostatní za poplatek 800,- Kč.

 

Workshop je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 Avízo výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Připravuje se vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Prioritní ose 3 v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČR. 

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 20. 9. 2017. Avízo výzvy naleznete v sekci Aktuality.

Pro žadatele budou připraveny semináře, o kterých vás společně s informací o vyhlášení výzvy bude Magistrát informovat prostřednictvím webu (sekce Výzvy a sekce Semináře) a newsletteru.