Co je TESSEA

TESSEA zastřešuje více jak 70 sociálních podniků a podporovatelů sociální ekonomiky z celé ČR. Podporuje své členy a zároveň je partnerem pro stát, kraje a další instituce. Přispívá k posílení sektoru sociálního podnikání jako sociálně, ekonomicky a environmentálně přínosné oblasti české ekonomiky. K tomu využívá svoji expertízu, která se opírá o dlouholeté praktické zkušenosti svých členů.

VIZE

Cílem TESSEA je, aby sociální podnikání a šířeji pojatá sociální ekonomika byly vnímány jako důležitá součást české ekonomiky. Sociální podnikání je společensky prospěšné podnikání, které je založeno jak za účelem zisku, a které zároveň respektuje potřeby konkrétních lidí a lokalit. TESSEA přináší inovativní řešení společenských a ekologických problémů, aktivně se podílí na aktuálních změnách. Vytváří prostor pro prosazování společenských inovací v praxi. Takto je sociální podnikání uznávané jak veřejným, tak soukromým sektorem, a odráží se to v jeho podpoře včetně vícezdrojového financování. Sociální podnikání přispívá k integraci znevýhodněných osob na trhu práce, a také k udržitelnému rozvoji celé společnosti. Respektuje ekologické limity naší planety a šetrné nakládání se zdroji.

POSLÁNÍ

Nezávislá asociace sociálních podniků a podporovatelů sociální ekonomiky TESSEA působí jako respektovaná národní platforma sociální ekonomiky v ČR. Podporuje rozvoj sociální ekonomiky, vzdělává, zastupuje a síťuje sociální podniky v ČR. Posiluje pozitivní a srozumitelné vnímání integračních a jiných sociálních podniků ve společnosti. Je hybatelem společenských změn. Působí jako expertní partner pro orgány státu, pro samosprávy, podnikatele, akademickou sféru, a další relevantní aktéry. Zajišťuje přenos evropského pojetí sociálního podnikání a sociální ekonomiky do ČR a reprezentuje české sociální podnikání v zahraničí. Přináší impulsy do evropské i globální debaty o vývoji sektoru sociální ekonomiky.

Co děláme?

 • prosazujeme zájmy sociálních podniků

 • poskytujeme expertízu v oblasti legislativy

 • jsme spolutvůrci principů sociálního podnikání (2011), které jsme v roce 2022 aktualizovali

 • jsme partnerem pro stát pro nastavování dotačních výzev na podporu sociálního podnikání

 • mapujeme potřeby sociálních podniků

 • vzděláváme a mentorujeme sociální podniky a zájemce o založení

 • přednášíme na vysokých školách, přispíváme do odborných publikací

 • vystupujeme v médiích s příklady dobré praxe sociálního podnikání

 • propagujeme téma sociální ekonomiky, výrobky a služby soc. podniků

 • pořádáme akce: kulaté stoly, fokusní skupiny, semináře a konference v Praze a po celé ČR

 • aktivně vystupujeme na akcích jiných (MPSV, kraje, další aktéři sociální ekonomiky)

 • spolupracujeme se zahraničními organizacemi (evropská síť sociálních podniků ENSIE a re-use organizací RREUSE), sdílíme českou praxi v zahraničí, sledujeme dění v EU a ve světě.

Sociální podnikání TESSEA chápe jako podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, které hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení společenského prospěchu.

Sociálním podnikem rozumíme právnické osoby založené dle soukromého práva nebo jejich součásti nebo fyzické osoby, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje společensky prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního. V České republice existuje více než 350 sociálních podniků, ty dosahují obratu nejméně 3,5 mld Kč ročně, trvale vytváří nejméně 5000 pracovních míst, z toho většinu (3500) pro osoby se specifickými potřebami, které by jen těžko našly uplatnění jinde.

Cílem aktivit TESSEA je rozvoj a uznání sociálního podnikání jako udržitelného ekonomického modelu, který je respektovanou součástí české ekonomiky a slouží jako inspirace pro celou sféru podnikání. Příležitost také vidíme v evropském rámci ESG – Environment, Social a Governance.

 • Na příkladech dobré praxe členských podniků TESSEA ukazujeme  přínos sociálního podnikání pro život lidí ve městech i na venkově: pro nejen znevýhodněné zaměstnance sociálních podniků, ale i místní komunitu a ekonomiku, jakož i pro životní prostředí.

 • Propagujeme koncept sociálního podnikání, který je který je širší než podpora pracovních míst znevýhodněných osob; podporujeme rozvoj všech zaměstnanců a naplňování všech společensky prospěšných cílů sociálního podniku.

Současné znění stanov

spolku TESSEA ČR, z.s. najdete zde

Výroční zprávy