Co je TESSEA

TESSEA ČR, z.s. (ve zkratce „TESSEA“) je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost v regionech. TESSEA zastřešuje sociální podniky z celé ČR, propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. Současně jim a všem dalším zájemcům o téma podává aktuální  informace o sociálním podnikání nejen v ČR, ale i jinde ve světě.

Činnost spolku

 • podpora a prosazování zájmů sociálních podniků, které jsou v souladu se Stanovami Spolku

 • propagace tématu sociálního podnikání

 • mapování potřeb sociálních podniků

 • správa jednotné databáze sociálních podniků ČR

 • podpora propagace výrobků a služeb členských sociálních podniků

 • realizaci vzdělávacích akcí/aktivit

 • vydávání odborných publikací a periodik

 • pořádání společenských akcí (konferencí apod.), které mají sloužit jako příležitost k setkávání sociálních podniků a zájemců o téma

 • navazování a udržování kontaktů se sociálními podniky a podobnými spolky v zahraničí

 • spolupráce s odborníky, organizacemi a institucemi k naplňování cíle Spolku

Důležité novinky

 • TESSEA má právní subjektivitu 

 • vznikla tak oficiální celorepubliková zastřešující organizace schopná řešit společné zájmy a potřeby uvnitř a komunikovat je i navenek (hl.  vůči státní správě) 

 • sdružuje jak sociální podniky (řádní členové), tak i všechny zájemce o téma (přidružení členové)

 • členové orgánů spolku jsou zkušení odborníci

Současné znění stanov

spolku TESSEA ČR, z.s. najdete zde

Výroční zprávy