EU FINANCOVÁNO Barevné

Projekt “TESSEA se rozvíjí”

Projekt “TESSEA se rozvíjí” umožní posílit vnitřní kapacity TESSEA, znásobit tak dopad aktivit TESSEA do společnosti. Současně přispěje k aktivní spolupráci všech důležitých hráčů na poli sociální ekonomiky na národní i mezinárodní úrovni.

Pomůže nastavit vnitřní procesy TESSEA, které přispějí k rozvoji sítě a jejích členů. 

Projekt podpoří členské organizace (60 členských organizací) formou expertního mentoringu, výměnou informací a know-how v oblasti sociálního podnikání a sociální ekonomiky. Přispěje zároveň k průběžnému mapování legislativního prostředí pro ukotvení a další rozvoj sociální ekonomiky v ČR v souladu se zahraničními trendy.

Do srpna 2025 vzniknou tyto dokumenty: střednědobý strategický plán TESSEA, procesní analýza TESSEA, analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců TESSEA, analýza potřeb členských organizací, komunikační strategie, zpráva o dopadu činnosti TESSEA, etický kodex, fundraisingová strategie, komunikační strategii a další.

 Doba realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31.8. 2025

Díky projektu:

  • vypracujeme společně se členy správní rady, zástupci členské základny i partnerů Střednědobý strategický plán TESSEA 2025 – 2027
  • připravíme nový fundraisingový a komunikační plán v souladu se strategií 2025 - 2027
  • budeme usilovat o posílení značky TESSEA jako respektované a veřejně známé organizace v oblasti podpory sociální ekonomiky
  • budeme sledovat a vyhodnocovat dopad svých aktivit a pravidelně informovat členy, dárce i veřejnost o situaci v oblasti sociální ekonomiky v ČR i zahraničí
  • nastavíme nově systém finančního managementu včetně řízení rizik a vnitřního kontrolního mechanismu
  • zaměříme se na diverzifikaci zdrojů zejména směrem k posilování spolupráce s firemní, nadační, veřejnou sférou i zahraničními partnery a dárci
  • budeme realizovat PR aktivity v souladu s novou komunikační strategií se zaměřením na zviditelnění sociální ekonomiky u odborné i laické veřejnosti

PROJEKT „TESSEA SE ROZVÍJÍ“, CZ.03.02.02/00/22_039/0001377, JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.