Definice TESSEA

TESSEA je autorem definic sociálního podnikání, sociálního podniku a integračního sociálního podniku, které jsou v souladu se znaky mezinárodní výzkumné sítě EMES. Tyto definice jsou v České republice běžně přejímané jako zaužívané a sdílené. Používají ve stejné podobě od roku 2011.

Sociální podnikání

jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.


Sociální podnik

je dle definice TESSEA  „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Integrační sociální podnik

je „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo fyzická osoba, které splňují principy integračního sociálního podniku. Integrační sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Principy a indikátory sociálního podniku

TESSEA je současně autorem principů a indikátorů sociálního podniku, které jsou velmi důležité pro rozpoznání toho, kdo je sociálním podnikem. TESSEA tabulky několikrát upravovala, protože reagovala na zkušenosti z praxe. K poslední úpravě tabulky principů a indikátorů sociálního podniku došlo v říjnu 2014 a v této podobě jsou uvedeny na našem webu.

 

Indikátory sociálního podniku

Pro obecný sociální podnik je stanoveno celkem 19 indikátorů, z toho 8 povinných. Podnik by měl splnit všechny povinné a celkově více než 80%, tedy alespoň 16 indikátorů, aby se mohl kvalifikovat jako sociální podnik.
Pro integrační sociální podnik je stanoveno celkem 20 indikátorů, z toho 10 povinných. Podnik by měl splnit všechny povinné a celkově více než 80%, tedy alespoň 16 indikátorů, aby se mohl kvalifikovat jako integrační sociální podnik.

Principy sociálního podniku

MPSV používá pro účely výzev na podporu sociálního podnikání upravenou tabulku principů integračního sociálního podniku. Oproti tabulce TESSEA je snížen počet požadovaných indikátorů téměř na polovinu původního počtu, zjednodušen způsob jejich prokazování i metodika jejich hodnocení. Motivem tohoto zjednodušení bylo minimalizovat administrativní a časovou zátěž hodnocených sociálních podniků a uzpůsobit principy integračního sociálního podniku praktickým potřebám MPSV pro zadávání výzev a následnou komunikaci s příjemci při kontrole jejich naplňování.
Nutné je však zmínit, že vzniklo několik dalších verzí tabulek principů integračního sociálního podniku. Jinou tabulku používá Magistrát hlavního města Prahy ve svém Operačním programu Praha – pól růstu a jinou Ministerstvo pro místní rozvoj v Integrovaném regionálním operačním programu.

Správní rada TESSEA ČR se bude v roce 2017 zabývat úpravou principů a indikátorů sociálního podniku. Se členy TESSEA otevře diskuzi o tom, jak je přizpůsobit potřebám svých členů a jak reflektovat situaci v oblasti sociálního podnikání v ČR. Úpravy budou poté oficiálně schváleny.

KE STAŽENÍ

Principy SP obecného a integračního.

Indikátory SP obecného a integračního.